Kwietniowa Sesja Rady Gminy Ksawerów

 Najbliższa Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 25 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek o godzinie 12.oo.

Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów

w dniu 25.04.2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.

5. Informacja Wójta.

6. Informacja Przewodniczącego Rady.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi;

7.2. w sprawie zatwierdzenia projektu „AKTYWNI TO MY” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;

7.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2012 rok;

7.4. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Ksawerów;

7.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów prawa własności działek o nr ew. 274/1, 274/2, 274/3, 274/4 położonych w Ksawerowie;

7.6. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów;

7.7. w sprawie nadania Statutu Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów.

8. Zatwierdzenie protokołu: z XXIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 marca 2012r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

 

wpis czytano 253 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.23 kwietnia 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony