Weź udział w konkursie

Masz wyobraźnię, plastyczne zdolności i jesteś mieszkańcem gminy Ksawerów, możesz wziąć udział  w konkursie na logo Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

 Znak – logo będzie wykorzystywany jako symbol identyfikujący Dom Kultury, dlatego twórca przystępując do pracy powinien pamiętać o spełnieniu kilku warunków: znak musi być łatwy do zapamiętania, zawierać charakter placówki, funkcjonować w wersji kolorowej i czarno – białej, zawierać znak graficzny oraz logotyp skróconej nazwy jednostki, która brzmi GDKzB Ksawerów, a przede wszystkim działać jak symbol. Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę. Termin składania prac konkursowych mija 31 sierpnia 2012 r. Prace można składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką, w willi Hoffmana. Dla zwycięzcy przewidziano nagrody rzeczowe oraz promocję i informację  o pracy w mediach lokalnych. Zapraszamy

 

Regulamin konkursu na logo Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
 2. Termin składania prac konkursowych nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2012r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września 2012r.

            § 2

Przedmiot konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego – logo GDKzB w Ksawerowie, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące Dom Kultury oraz będą umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych jednostki.
 2. Projekt powinien być przedstawiony w formie wydrukowanej w formacie A4, w dwóch rozmiarach 100x100mm, oraz 25×25 mm, oraz pliku elektronicznego w formacie wektorowym.

 § 3

Uczestnicy konkursu

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Ksawerów, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 § 4

Zasady konkursu

1.Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

 • Działać jako symbol
 • Zawierać znak graficzny oraz logotyp skróconej nazwy jednostki, która brzmi:
  GDKzB Ksawerów
 • Funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej
 • Być łatwa do rozpoznawania i zapamiętywania
 • Zawierać charakter placówki.

 

2. Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę.

3. Zgłoszenie pracy konkursowej uważa się za wyrażenie zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się w przypadku wygranej, udzielić organizatorowi wyłącznej licencji na czas nieoznaczony do eksploatacji pracy, we wszelkiej działalności promocyjnej i informacyjnej, umieszczania na wszelkich nośnikach, publicznego prezentowania, odtwarzania oraz zwielokrotniania wszelkimi technikami, wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej oraz multimedialnej.

5. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy, oraz że Jego praca nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

 § 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie do siedziby Gminnego Domu Kultury i Biblioteki

 1. W celu oceny złożonych prac powołuje się komisję konkursową
 2. W skład komisji konkursowej wejdą: Dyrektor GDKzB,  Przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa, Członek Rady Gminy oraz Przedstawiciel Urzędu Gminy.

 §6

Nagroda

 Organizator przewiduje dla zwycięzcy konkursu nagrody rzeczowe, oraz promocję i informację Jego działań w mediach lokalnych.

 §7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia konkursu.
 2. Organizator zapewnia, że informacje  o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób przez organizatora.

 

 

 

wpis czytano 403 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.30 lipca 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony