XXXIV Sesja Rady Gminy Ksawerów

XXXIV Sesja Rady gminy Ksawerów odbędzie się 28 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

  Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów
w dniu 28 listopada 2012r.

1.   Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2.   Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.     Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.

5.     Informacja Wójta.

6.     Informacja Przewodniczącego Rady.

7.     Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie upoważnienia wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu Nr 11 do Porozumienia Komunalnego zawartego dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej;

2)   w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2012 r.;(GOPS)

3)   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014;

4)   w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”;

5)   Apel o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy.

 8.    Zatwierdzenie protokołu:

        z XXXIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2012r.

9.     Wolne wnioski i sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 256 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.23 listopada 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony