XXXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów

W najbliższą środę 23 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Ksawerów. Początek o godzinie 12.00. Sala konferencyjna Urzędu, II piętro

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów:

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.

5. Informacja Wójta.

6. Informacja Przewodniczącego Rady.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

2) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok;

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/206/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014;

6) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

w Ksawerowie;

7) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2013 r.;

8 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów za 2012 r.;

9) w sprawie przyjęcia „Planu Pracy Rady Gminy Ksawerów na 2013 rok”;

10) W sprawie podziału Gminy Ksawerów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

11) w sprawie ustalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie;

12) W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie;

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.;

14) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 – 2024;

15) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok.

8. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 grudnia 2012r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 281 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.21 stycznia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony