Gospodarowanie odpadami

Nowa ustawa wprowadza nowe zasady gospodarowania odpadami. Kolejny etap wdrażania zadań to wypełnienie deklaracji przez mieszkańców. Deklarację należy dostarczyć do Urzędu lub przesłać pocztą do dnia 31 marca br.

Szanowni Mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia zmusza nas znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzuca ona gminie przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości

w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. To na gminie ciążyć będzie obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która w jej imieniu odbierać będzie odpady komunalne. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą uiszczać do gminy opłatę wymierzoną na podstawie złożonej przez siebie deklaracji.

W związku ze zmianami właścicielom nieruchomości zamieszkałych przypominamy o konieczności wypowiedzenia umowy indywidualnej z dotychczasowym przedsiębiorcą. Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy powinno skutkować z dniem 1 lipca 2013 roku, a zatem należy je złożyć odpowiednio wcześniej (w zależności od okresu wypowiedzenia), by uniknąć dodatkowych opłat.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W TERMINIE DO 31 MARCA 2013 ROKU.

Ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto składa deklarację?

Deklarację składają właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Ksawerów, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością wspólną, a jeżeli zarząd nie został wybrany, właściciele lokali.

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie gminy Ksawerów należy złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

Kto nie składa deklaracji?

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, działki rekreacyjne), w dalszym ciągu zobowiązani są do posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nieruchomości te nie są objęte nowym systemem gospodarki odpadami.

Skąd pobrać deklarację?

Druki deklaracji będą dostarczane do mieszkańców. Można je również pobrać:

– ze strony internetowej urzędu: www.gmina.ksawerow.com

– w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, pok. 307

– od sołtysa.

Gdzie złożyć wypełnioną i podpisaną deklarację?

Do Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, pok. 307 lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów.

Jak wyliczyć opłatę?

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wysokość ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy.

Uchwalono następujące stawki opłaty:

5,00 zł/mieszkańca/miesiąc przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów,

11,00 zł/mieszkańca/miesiąc przy braku selektywnej zbiórki odpadów.

Aby ponosić opłatę 5 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, obejmującą następujące frakcje:

• szkło;

• papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – gromadzone łącznie jako odpady surowcowe, tzw. suche;

• odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Jeżeli na nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, odpady będą odbierane jako zmieszane. Stawka za odbiór odpadów zmieszanych wynosi 11 zł miesięcznie od osoby.

Opłata będzie wnoszona miesięcznie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

Jak wypełnić deklarację?

W załączniku nr 3 do deklaracji należy wpisać osoby zamieszkujące daną nieruchomość. W przypadku wątpliwości, czy dana osoba zamieszkuje, czy nie daną nieruchomość należy przyjąć, że jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z pracą lub wypoczynkiem (np. wyjazd na urlop, odwiedziny

u przyjaciół i krewnych), z powodu leczenia itp. W przypadku gdy liczba zdeklarowanych osób zamieszkujących jest mniejsza niż osób zameldowanych, w szczególności ze względu na pobyt np. w: domu spokojnej starości, domu dziecka, zakładzie karnym, placówce opieki zdrowotnej, jednostce wojskowej, uczelni wyższej, w zakładzie pracy

(w przypadku delegacji dłuższej niż jeden miesiąc), właściciel nieruchomości powinien potwierdzić ten stan i wypełnić załącznik nr 4 do deklaracji.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

 

 

wpis czytano 2 379 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.1 marca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony