XXXVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 27 marca 2013 r. o godzinie 11:00,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.

Informacja Wójta.

Informacja Przewodniczącego Rady.

Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie odpłatnego nabycia odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrej w Ksawerowie;

2)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 rok ( dot. inwestycji i dotacji dla GDKzB);

3)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 rok (dotyczy pomocy społecznej);

4)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 r. (dot. subwencji oświatowej);

5)  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego niezaliczanych do sektora finansów publicznych, działających na terenie Gminy Ksawerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

6)  w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie;

7)  w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012;

8)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012;

9)  w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywni to my” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

10)      w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu Nr 7 do Porozumienia Komunalnego z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej;

11)      w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ksawerów;

12)      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

13)      w sprawie podjęcia prac w celu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów do 2024 r.

  1. Zatwierdzenie protokołu:

–        z XXXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 lutego 2013r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

wpis czytano 338 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.21 marca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony