Fundusz sołecki

Na ostatniej Sesji Rada Gminy Ksawerów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w naszej gminie – uchwała Nr XXXVIII/267/2013  Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 marca 2013 r.

Podjęcie uchwały pozwoli na przyznawanie sołectwom Gminy Ksawerów, od 2014 r. włącznie, środków finansowych na określone zadania, zgodnie z wnioskiem rad sołeckich.

Do 31 lipca 2013 r. Wójt Gminy przedstawi kwoty przypadające na dane sołectwo, wyliczone wg określonego w ustawie wzoru. Ilość środków przypadających na poszczególne sołectwa będzie wyliczana proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectwa.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa w terminie do 30 września 2013 r.

Wniosek powinien zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;

  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;

  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w liczbie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;

  1. uzasadnienie, w którym należy wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

W terminie do 30 czerwca 2013 r. Wójt Gminy wyda zarządzenie, w którym określi szczegółowe procedury przyznawania i wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2014 r.

Przedsięwzięcie może być zrealizowane przy spełnieniu trzech warunków (jednocześnie):

  1. służyć poprawie życia mieszkańców;

  2. należeć do zadań własnych gminy;

  3. być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

    Więcej informacji dotyczących funduszu sołeckiego można znaleźć na stronie www.funduszesoleckie.eu

wpis czytano 268 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.5 kwietnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony