Do oznakowanych nieruchomości łatwiej dotrzeć

O oznakowanie nieruchomości zaapelował Krzysztof Sęczkowski zastępca dyrektora Firmy Remondis, która odbiera śmieci z terenu gminy. Właściwe oznaczenie posesji i domów mieszkalnych ułatwi odbiór śmieci.

To również szczególnie ważne oznaczenia dla służb ratunkowych, pogotowia, straży pożarnej i policji. Prawidłowe i widoczne oznaczenia ułatwiają też pracę listonoszom.

Mało kto pamięta, że taki obowiązek na właściciela posesji nakłada Ustawa z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Artykuł 64. tej Ustawy mówi:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

O tym, jak właściwie oznakować posesję, mówi również Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 8a tego aktu prawnego w art. 47b nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych i inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice i place bez nazw – nazwą miejscowości. W przypadku nowego budynku lub zmiany numeracji taka tabliczka powinna znaleźć się na budynku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości trzeba umieścić w widocznym miejscu, najlepiej na frontowej ścianie. Jeśli budynek jest oddalony, tabliczka powinna wisieć również na ogrodzeniu przy bramie.

Za brak numeru lub niewłaściwe oznakowanie karę w formie mandatu może nałożyć straż gminna lub policja.

 

wpis czytano 363 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.24 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony