Obowiązki właścicieli nieruchomości w związku z nową gospodarką odpadami

O czym powinien pamiętać właściciel nieruchomości, żeby prawidłowo wywiązać się ze zobowiązań jakie niesie ze sobą nowy sposób odbioru odpadów. Materiał przygotowany przez Magdalenę Łysek, eksperta z Uniwersytetu Łódzkiego.

Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W wielu przypadkach może to być mniej korzystne dla właścicieli nieruchomości niż w przypadku odniesienia się do konkretnych uwarunkowań.

 

ZMIANA DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć aktualizację deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

OPŁATA

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W budynkach wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na:

- W przypadku, gdy właścicielem pozostaje wyłącznie spółdzielnia, to na niej, ciążą ww. obowiązki;

-  W przypadku, gdy w budynku wyodrębniona została własność niektórych lokali, obowiązki ciążą na zarządcy albo właścicielach lokali.

 

EGZEKWOWANIE OPŁAT

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy i egzekwowane są w trybie właściwym dla zaległości podatkowych.

Z pobranych opłat, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu.

 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się raz na kwartał, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

- za I kwartał do 15 kwietnia danego roku

- za II kwartał do 15 lipca danego roku

- za III kwartał do 15 października danego roku

- za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualne konto bankowe lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Ksawerów

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.

 

WŁAŚCIWE PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady.

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Firma wywozowa powiadamia właściciela nieruchomości o stwierdzeniu braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów zmieszanych naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr………… przy ulicy…………………………………., że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów.

W dniu……………………… stwierdzono, że ……………………………………………………………… Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenia opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

 

W przypadku drugiego lub kolejnego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, wykonawca powiadamia właściciela nieruchomości poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów.

Informuje się właściciela nieruchomości nr……… przy ulicy……………………………………, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów.

W dniu …………. stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci……………………………………. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenie opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

Informacja: Magdalena Łysek

 

 

 

 

 

 

 

wpis czytano 1 671 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.30 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony