XLVI Sesja Rady Gminy Ksawerów

XLVI SESJA RADY GMINY KSAWERÓW

odbędzie się 30 października 2013 r.
o godzinie 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Ksawerów zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rzgów, osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27;

2)   przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;

3)   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

4)   Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów;

5)   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych;

6)   nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów;

7)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów;

8)   zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego dla Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej;

9)   zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 r.

10)wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla SP ZOZ MEDiKSA na cele statutowe.

  1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XLV Sesji rady Gminy Ksawerów z dnia 11 września 2013 r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

 

wpis czytano 317 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.24 października 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony