LI SESJA RADY GMINY KSAWERÓW

LI Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się dnia 29 stycznia 2014 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   Upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego z Gmina Miejską Pabianice w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej;

2)   Powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Zastępca MAO) odpowiedzialnej za prawidłową realizacje Projektu Funduszu Spójności pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ksawerów”;

3)   Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”;

4)   Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.;

5)   Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;

6)   Zmiany regulaminu przyznawania odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Ksawerów”;

7)   Utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;

8)   Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Ksawerów;

9)   Przyjęcia sprawozdań z prac Stałych Komisji rady Gminy Ksawerów za 2013 r.;

10) Zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2014 r.;

11) Przyjęcia „Planu Pracy Rady Gminy Ksawerów na 2014 rok;

12) Uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2014;

13) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2014 -2024.

  1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XLVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 18 grudnia 2013 r.

– z XLIX  Uroczystej Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 stycznia 2014 r.

– L  Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 stycznia 2014 r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 257 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.23 stycznia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony