Projekt ,,Społecznie znaczy ekonomicznie”

Pragniemy Państwa poiformować o nowym projekcie ,,Społecznie znaczy ekonomicznie” realizowanym przez Instytut Europejski w Łodzi od 01.12.2011r. .
Projekt skierowany jest do osób fizycznych m.in. bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych. 

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

Cel główny projektu

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).

Grupy docelowe

 1. 1.       Osoby fizyczne (OF) – osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne
 1. 2.       Podmioty ekonomii społecznej (PES)– w tym:
  1. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
  2. organizacje pozarządowe
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 1. 3.       Instytucje ekonomii społecznej (IES) – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy), Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone
  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej
  i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Grupy priorytetowe

 1. Osoby w wieku 50+
 2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
 3. Osoby powracające na rynek pracy
 4. Osoby niepełnosprawne
 5. Osoby wychodzące z uzależnień
 6. Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
 7. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców

Co oferujemy w projekcie?

 • Usługi informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone
  w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego,
  ul. Piotrkowska 262/264. Jest czynny w pn. 12-20, wt. – pt. 9.00-17.00
 • Szkolenia (dla PES, IES, OF) obejmujące następujące tematy:

–        Trening interpersonalny z elementami coachingu

–        Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES

–        Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne

–        Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych

–        Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej

–        Liderki lokalne

–        Pozyskiwanie sponsora

–        Gender mainstreaming

–        Dofinansowanie lokalne

–        Tworzenie biznes planów

–        Obsługa komputera

 • Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb – otwarte punkty doradcze zostaną zlokalizowane w Biurze Projektu oraz w podregionach piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.
 • Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej:

–          15 dni ekonomii społecznej w regionie łódzkim

–     10 panelowych spotkań ekspertów w formie dyskusji moderowanej, po których powstanie 10 publikacji nt. dobrych praktyk

–          5 spotkań integracyjnych sieci RIES promujących współpracę sieciową

 • Usługi prawne, marketingowe, księgowe – od VI 2012; pokrycie kosztów kampanii marketingowych oraz usług księgowych i prawnych  dla wybranych w drodze konkursu 10 PES prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, Tel.: 42 291 03 16, Fax: 42 637 05 86 

Anna Krasińska, Julia Perlińska-Mieszek

.

wpis czytano 283 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.9 grudnia 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony