LIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

LIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

odbędzie się w dniu
 26 lutego 2014 r. o godz. 11:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów

 

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   Przyjęcia sprawozdania za lata 2011-2013 z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ksawerów na lata 2011-2013”;

2)   Przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013;

3)   Przyjęcia raportu z wykonania Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013;

4)   Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”;

5)   W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;

6)   Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ksawerów;

7)   Założenia parku gminnego w Ksawerowie;

8)   Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ustnego działki położonej w Ksawerowie;

9)   Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 r.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z LI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2014 r.;

– z LII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lutego 2014 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy.

 

wpis czytano 240 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.20 lutego 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony