Rekrutacja do przedszkola/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych na rok szkolny 2014/2015 zostanie przeprowadzona w oparciu o nowe zasady. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy stanowią, że pierwszym i podstawowym kryterium podczas rekrutacji będzie zamieszkanie dziecka na terenie danej gminy.

Jeżeli liczba kandydatów do placówki będzie większa, niż ilość dostępnych miejsc, przedszkola/szkoły rozpoczną procesy rekrutacyjne.

Do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w placówce.  W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

W pierwszym etapie rekrutacji na wolne miejsca będą brane pod uwagę kryteria przyjęć do przedszkola publicznego/oddziałów przedszkolnych określone w ustawie:

1)   wielodzietność rodziny;

2)   niepełnosprawność dziecka;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa;

6)   samotne wychowywanie dziecka;

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość  (po 20 punktów za każde kryterium).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria dodatkowe:

1)      dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub/i uczących się w trybie dziennym – 10 pkt;

2)      liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej podstawy programowej. Za każdą deklarowaną godz. – 2 pkt (maksymalna liczba pkt – 10).

3)      dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki – 5 pkt.

Terminarz rekrutacji:

24.02.2014r. do 7.03.2014 r. – składanie do dyrektora placówki deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .

17.03.2014 do 28.03.2014 r.  – składanie do dyrektora placówki wniosków  na wolne miejsca do przedszkola/oddziałów przedszkolnych.

15.04.2014 r. – ogłoszenie  w siedzibach placówek wyników rekrutacji.

Więcej informacji na temat naboru:

Gminne Przedszkole w Widzewie:

www.przedszkole.ksawerow.pl,

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie:

www.spksawerow.szkoly.lodz.pl

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

www.spwzaradzynska.szkoly.lodz.pl zakładka REKRUTACJA

wpis czytano 279 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.12 marca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony