LV Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 26 marca 2014 roku odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h, o godzinie 11:00.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      Ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ksawerów;

2)      Upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej;

3)      Określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ksawerów;

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Ksawerów;

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów;

6)      wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ksawerów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

7)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania;

8)      zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2014 rok; (pomoc społeczna);

9)      zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok;  (13.551,00 zł);

10)  zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 r. (dostarczanie wody);

11)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

12)  zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 r.; (zmniejszenia 11.000,00 zł)

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z LIV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2014 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 370 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.19 marca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony