ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PŁATNYM SZKOLENIU UNIJNYM „NOWE HORYZONTY”

Projekt „Nowe horyzonty”  jest realizowany na terenie woj. łódzkiego w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia min. 90% z 60 Uczestników Projektu (36K, 24M) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym: zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkałe
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, poprzez nabycie i uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

W Projekcie mogą wziąć osoby będące:

 • mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie;

oraz należą do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:

 • utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia
  do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo;
 • zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych
 • zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.

 

Projekt „Nowe horyzonty” zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie
w zakresie doradztwa zawodowego oraz  szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację
do rozwijania swojej dalszej kariery zawodowej.

 

W ramach Projektu oferujemy :

 • poradnictwo zawodowe indywidualne (12 godzin/osoba) i grupowe (20 godzin/grupa);
 • szkolenia do wyboru (240 godz./grupa):
  • Pracownik obsługi biurowej – (m.in. zasady pracy biurowej, obsługi sprzętu biurowego, język obcy – 60h);
  • Logistyk/Spedytor – (m.in. logistyka w teorii i praktyce, język obcy -60 h);
  • Opiekun osoby starszej – (m.in.  kierunki pomocy i opieki geriatrycznej, język obcy – 60h )
  • staż zawodowy z wynagrodzeniem.

 

Zapewniamy w ramach szkoleń:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • przerwę kawową przy 4 h szkolenia oraz obiadową przy 6 h szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • profesjonalną kadrę szkoleniową
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • płatny staż

 

Więcej informacji i zapisy w Biurze Projektu:

ul. Gdańska 91/93, pok. 16, 90-613 Łódź budynek E , I piętro,

Osoby do kontaktu: Beata Pawlak tel. 535 025 211, Aneta Nagler: 535 016 717

strona: www.nowehoryzonty24pl,

email: biuro@nowehoryzonty24.pl,  rekrutacja@nowehoryzonty24.pl

 

Okres realizacji projektu 01.03.2014 – 28.02.2015.

Realizatorem Projektu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUSK” Sp. z o.o., z siedzibą w Iwoniczu Zdroju,
ul. Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz Zdrój.

wpis czytano 242 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.18 kwietnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony