LXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

LXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/316/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów;

2)      zmiany uchwały Nr LX/395/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny”;

3)      przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów;

4)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Ksawerów;

5)      zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok; (Aktywni to My)

6)      zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok; (12.400,00 zł)

7)      zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok; (majątkowa);

8)      współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim w zakresie zadania publicznego realizowanego przez Powiat Pabianicki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.

  1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z LXI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 lipca 2014 r.,

– LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 21 lipca 2014 r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2.  Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Gminy.
wpis czytano 346 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.11 września 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony