ZADANIE PN.: „ ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA POTRZEB OSP W WOLI ZARADZYŃSKIEJ”

Logo-WFOŚiGW

ZADANIE PN.: „ ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA POTRZEB OSP W WOLI ZARADZYŃSKIEJ”

REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Wartość całkowita zadania                                      –  154  440,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji w kwocie                  –    61 776,00 zł

 

Rzeczowy zakres  zadania:

Zakupienie samochodu lekkiego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Woli Zaradzyńskie wraz z wyposażeniem tj.:

– wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową ,

– trójkąt ostrzegawczy LED,

– maszt oświetleniowy teleskopowy wyposażony w reflektory halogenowe,

– radiotelefon samochodowy,

– hak holowniczy,

– skrzynia narzędziowa zamontowana na dachu.

 

Cele i korzyści z realizacji zadania:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez rozszerzenie zakresu działań ratowniczych możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem nowego sprzętu  oraz skrócenie czasu, jaki potrzebny jest na dotarcie na miejsce zdarzenia, co zmniejszy skalę oddziaływania potencjalnych negatywnych zdarzeń. 

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych w tym między innymi takimi jak:

– gaszenie pożarów, w tym pożarów lasów oraz gruntów rolnych,

– usuwanie skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych powodowanych między innymi przez: nawałnice, wichury powodzie,

– usuwanie skutków zdarzeń takich jak: pożary obiektów przemysłowych, wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych, wypadki komunikacyjne.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się także do poprawy stanu środowiska przez zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania wydzielanych w trakcie pożarów poprzez skrócenie działań gaśniczych.

Wykorzystanie zakupionego sprzętu do akcji ratowniczych w wypadku wystąpienia pożarów lub miejscowych zagrożeń podniesie poziom efektywności prowadzonych działań, a tym samym przełoży się na zwiększenie skuteczności ochrony środowiska naturalnego poprzez zastępowanie starego sprzętu i pojazdów nowymi.

 

www.wfosigw.lodz.pl , www.zainwestujwekologie.pl

wpis czytano 280 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.16 grudnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony