XI Sesja Rady Gminy Ksawerów

XI Sesja Rady Gminy Ksawerów, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Proponowany porządek obrad na XI Sesji Rady Gminy Ksawerów           

1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja Wójta Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
2) Zmiany Uchwały Nr IX/63/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
3) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
4) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
5) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
6) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
7) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
8) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
9) Zmiany Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015 – 2023;
10) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
11) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów;
12) Zmiany Uchwały Nr LX/395/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny”;
13) Wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

9. Informacja Kierownik GOPS w Ksawerowie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Ksawerów.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 210 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.23 kwietnia 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony