SYSTEM WYMUSZA PODWYŻKĘ OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI

Mieszkańcy Gminy Ksawerów dotychczas cieszyli się z bardzo niskich opłat za odbiór odpadów komunalnych i możliwości nieodpłatnego korzystania z pojemników zdecydowanie ułatwiających prowadzenie segregacji odpadów a także z częstotliwości wywozu większej niż w sąsiednich gminach.

Niestety system wprowadzony ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)  wymusza już od 1 lipca 2015 r. skokowy wzrost ceny za wywóz śmieci z naszych gospodarstw.

Mają na to wpływ czynniki absolutnie niezależne od Gminy. Wzrost opłat dotyczy przeważającej liczby gmin, w Polsce. Z uwagi na niedoskonałe zapisy ustawy doszło do ewidentnego podziału rynku przez firmy wywozowe. Do przetargów organizowanych przez Gminy przystępują z reguły pojedyncze  firmy, które dyktują (narzucają) ceny za swoje usługi.

Również w przypadku Ksawerowa firma Remondis Sp. z o. o. była jedynym oferentem i mimo drastycznego wzrostu ceny musiała zostać wybrana jako najkorzystniejsza, bo jedyna. Remondis Sp.          z o. o.  wzrost ceny tłumaczy wzrostem własnych kosztów związanych m.in. z opłatami ponoszonymi na rzecz regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zdaniem władz Gminy tłumaczenia te są absolutnie nieprzekonywujące, nie dysponujemy jednak instrumentami, które mogłyby to zmienić.

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina powinna pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania systemu, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej oraz edukacji ekologicznej itd. Szczegółowa analiza ponoszonych kosztów przez Gminę Ksawerów pozwala stwierdzić, że podwyższone opłaty, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. w dalszym ciągu nie będą ich równoważyły.

Jednak trudna sytuacja materialna części mieszkańców Ksawerowa przekonała władze Gminy do utrzymania takiego stanu rzeczy.

Właściciele nieruchomości, z chwilą wejścia w życie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą zobligowani do ponownego składania deklaracji, jeżeli nie zaistniały inne zmiany niż wysokość stawki. Opłata zostanie przeliczona automatycznie według nowych stawek, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji. O nowej wysokości opłaty mieszkańcy gminy Ksawerów zostaną poinformowani pisemnie.

Dla pocieszenia – wzrost cen dotyczy praktycznie wszystkich gmin w kraju i w konsekwencji Ksawerów pozostaje w dalszym ciągu w gronie tych, w których opłata jest jedną z najniższych, i co należy podkreślić, przez kolejny rok nie będziemy ponosić dodatkowych opłat za pojemniki.

wpis czytano 206 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.26 czerwca 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony