Skorzystaj z bezpłatnej usługi Asystenta podatnika

administracja podatkowaAdministracja podatkowa zachęca przedsiębiorców, którzy rozpoczęli w ciągu 18 miesięcy, lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą do korzystania ze wsparcia Asystenta podatnika. Przedsiębiorca, który chce korzystać z merytorycznego wsparcia na początku swojej działalności powinien złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Pomoc asystenta będzie obejmowała między innymi: sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, informację podatkową, rozliczenie podatku oraz obowiązków i praw podatników.

 

Więcej informacji poniżej

 

 • rozpoczynasz działalność gospodarczą?
 • od dnia wydania Ci potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy?

 

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ USŁUGI ASYSTENTA PODATNIKA

Asystent podatnika to wyspecjalizowane stanowisko ds. wsparcia podatnika przeznaczone do indywidualnej obsługi podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy są jednocześnie mikroprzedsiębiorcami, a więc zatrudniają nie więcej niż 10 osób i osiągają obroty nieprzekraczające 2 mln EURO.

Asystent podatnika będzie wspomagał ww. podatników przez 18 miesięcy od rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej tj. wydania potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Asystent podatnika będzie działał w oparciu o jednolite w całej Administracji Podatkowej standardy i procedury tak, aby działać sprawnie, dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego mikroprzedsiębiorcy, który zwróci się o taką pomoc.

Asystent podatnika funkcjonuje od września 2015 roku w Centrach Obsługi, a począwszy od stycznia 2016 roku w każdym urzędzie skarbowym.

 

Jeżeli chcesz, aby naczelnik urzędu skarbowego wyznaczył dla Ciebie asystenta podatnika, który będzie Cię wspierał przez okres 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – złóż wniosek, a w terminie 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź – imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu Twojego asystenta w urzędzie.

Wzór Wniosku o wyznaczenie asystenta podatnika dostępny jest w siedzibach urzędów skarbowych oraz zamieszczony na stronie internetowej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/obsluga-i-wsparcie-podatnika/asystent-podatnika

Korzystanie z indywidualnej opieki asystenta podatnika przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej zapewni podatnikom indywidualny dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, pomoże zapobiec popełnianiu ewentualnych błędów i omyłek wynikających z niewystarczającej znajomości przepisów, stosowanych w administracji reguł i procedur postępowania.

Asystent podatnika służy podatnikowi ogólną informacją i wsparciem przede wszystkim w następujących obszarach :

   • Rozpoczęcia działalności gospodarczej – w zakresie:
 1. formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług limitu obrotów,
 3. właściwości miejscowej i rzeczowej organów podatkowych,
 4. składania dokumentów drogą elektroniczną (e-Deklaracje),
 5. stosowania oraz potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,
 6. uzyskania zaświadczenia lub informacji o nadaniu NIP,
 7. złożenia informacji o zgłoszeniu lub wycofaniu pełnomocnictwa,
 8. limitów dotyczących stosowania kas rejestrujących, uzyskania numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrującej, uzyskania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej,
 9. terminów składania deklaracji i informacji, terminów dokonywania wpłat podatków/zaliczek na podatek,
 10. numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego. 
   • Informacji podatkowej – w zakresie:
 1. czynności wykonywanych przez urzędy skarbowe – z wykorzystaniem stosowanych kart usług/kart informacyjnych,
 2. uzyskiwania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
   • Rozliczenia podatku – w zakresie:
 1. uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług,
 2. zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika,
 3. stwierdzenia nadpłaty podatku, uzyskania zwrotu nadpłaty podatku.
   • Uzyskiwania zaświadczeń:
 1. zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych,
 2. zaświadczeń o dochodach, przychodach, obrotach, formach opodatkowania,
 3. innych zaświadczeń.
   • Innych zagadnień – m.in. w zakresie:
 1. zasad wnoszenia opłaty skarbowej,
 2. uzyskania ulg w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych,
 3. uzyskania innych ulg przewidzianych przepisami prawa podatkowego,
 4. zastosowania instytucji „czynnego żalu”,
 5. obowiązków i praw podatnika w związku z kontrolą podatkową,
 6. udzielania ogólnych informacji o rodzajach spraw prowadzonych przez inne organy i ZUS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

plakat_as

plakat_co

Info: Urząd Skarbowy w Pabianicach, Centrum Obsługi

wpis czytano 370 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.28 września 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony