Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Bocznej w Ksawerowie

pobraneZADANIE PN.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI W KIERUNKU POSESJI W UL. BOCZNEJ W KSAWEROWIE NA ODCINKU OD UL. WSCHODNIEJ DO UL. DOBREJ”

realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość całkowita zadania                                      –   354 000,11 zł

Środki pochodzące z pożyczki w kwocie              –  194 896,00 zł

Rzeczowy zakres zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm o łącznej długości L = 348,79 m.

Odejścia od sieci głównej kanalizacji sanitarnej do granic działek PVC Ø 160 mm o długości L=106,82 m.

Ilość przyłączy – 14 szt.

 

Budowa sieci wodociągowej PE, PEHD Ø 110 mm o łącznej długości:

    L=337,9 m.

 

Cele i korzyści z realizacji zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej znacznie poprawi warunki sanitarne, zmniejszy zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz podniesie standard życia na terenie objętym inwestycją a ponadto zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i dla inwestorów.

Realizacja projektu umożliwi poprawę infrastruktury technicznej (wodno-ściekową) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju gminy i wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Realizacja zadania umożliwi, poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 10 przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi w ilości 1.460,00 m3/rok oraz dostarczenie mieszkańcom10 nieruchomości wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 1.460,00 m3/rok. Wzrośnie liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 40. 

 

www.wfosigw.lodz.pl , www.zainwestujwekologie.pl

wpis czytano 334 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.9 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony