XXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy KsawerówXXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, początek o godz. 10:00

 

Proponowany porządek

 

  1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie komisji uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmieniająca Uchwałę Nr XV/107/2015 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/99/2015 zmieniającą Uchwałę Nr XI/80/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

2) Uchylająca Uchwałę Nr XVI/118/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/100/2015 zmieniającą Uchwałę Nr XI/79/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

3) Uchylająca Uchwałę Nr XIX/128/2015 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/101/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

4) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.;

5) Zmiany Uchwały Nr XXII/158/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Ksawerów w latach 2015 – 2025;

6) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7) Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

8) Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

9) Uchylenia Uchwały Nr LIV/366/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnień z tej opłaty na terenie Gminy Ksawerów;

10) Zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Ksawerowie;

11) Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 206 rok”.

8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF i realizacji działań doskonalących (sprawozdanie do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów).

9. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 14 października 2015 r.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 337 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.20 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony