XXVII Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy KsawerówProponowany porządek obrad na XXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 24 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Ksawerowie. Początek o godz. 11:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy.

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie komisji uchwał.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Informacja Wójta Gminy.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) ) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok;

2) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie za 2015 rok;

3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015;

4) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”;

5) przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015;

6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.;

7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;

8) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ksawerów;

9) powołania Związku Metropolitalnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;

10) Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów;

11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 stycznia 2016 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 301 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.22 lutego 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony