Kolejne inwestycje w Naszej Gminie.

Na terenie Gminy Ksawerów pojawią się nowe inwestycje:

 1. Na terenie parku im. mecenasa Kortyńskiego przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie powstanie siłownia plenerowa złożona z 10 urządzeń do ćwiczeń. Projekt z uwagi na lokalizację na terenie objętym Gminną Ewidencją Zabytków zgłoszono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Złożono również wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
 2. Ze względu na pozytywny odbiór mieszkańców odnośnie ławek, które pojawiły się na terenie gminy Wójt Gminy Ksawerów podjął decyzje o zakupie kolejnych 7 sztuk. Ich lokalizacja będzie zgodna z sugestiami mieszkańców.
 3. W dniu 28 lipca 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie – II etap„. Trwa procedura weryfikacyjna dokumentów. Informacje na stronie BIP.
 4. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach pn.„Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.
  Zakres rzeczowy projektu składa się z następujących kontraktów:
  – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Ksawerowskiej,
  – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kościuszki,
  – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granitowej i Łódzkiej,
  – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jęczmiennej,
  – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cienistej i ul. Spacerowej.
 5. Powstaje projekt przebudowy ulicy Ksawerowskiej – zainteresowanych mieszkańców prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie przebudowy w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Ksawerów (pokój 304).
 6. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki na zadanie”Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Spokojna, Widzewska, Piaskowa i Bursztynowa w gminie Ksawerów„.
 7. Złożono wniosek wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja” w formie pożyczki i dotacji na zadanie „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.
wpis czytano 278 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 lipca 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony