Budowa sieci wod-kan w ulicach: Spokojnej, Widzewskiej, Piaskowej i Bursztynowej


ZADANIE PN.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: SPOKOJNA, WIDZEWSKA, PIASKOWA

I BURSZTYNOWA W GMINIE KSAWERÓW”
zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość całkowita zadania – 586 876,04 zł
Środki pochodzące z pożyczki w kwocie – 377 846,00 zł

Rzeczowy zakres zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej – PVC Ø 200 mm L = 193,48 m; Odejścia od sieci głównej kanalizacji sanitarnej do granic działek PVC Ø160 L = 80,36 m.
Ilość przykanalików – 12 sztuk
Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej PEHD Ø 110 L = 206,95 m;
Odejścia od sieci wodociągowej do granic działek PE Ø 32 L = 77,13 m
Ilość przyłączy – 12 sztuk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej, Bursztynowej i wpięcie w ul. Wspólną – PVC Ø 200 mm L = 80,00 m; PEHD Ø 63 mm L = 272,00 m.
Odejścia od sieci głównej kanalizacji sanitarnej do granic działek PEHD Ø 40 L = 53,00 m.
Ilość przykanalików – 13 sztuk
Budowa sieci wodociągowej w ul.: Piaskowej, Bursztynowej i wpięcie w ul. Wspólną PEHD Ø 110 L = 359,50 m;
Odejścia od sieci wodociągowej do granic działek PEHD Ø 50 L = 58,50 m.
Ilość przyłączy – 10 sztuk

Budowa sieci wodociągowej w ul. Widzewskiej PEHD Ø 110 L = 469,38;
Odejścia od sieci wodociągowej do granic działek PEHD Ø 32 L = 213,15 m.
Ilość przyłączy – 26 sztuk

Cele i korzyści z realizacji zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej znacznie poprawi warunki sanitarne, zmniejszy zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz podniesie standard życia na terenie objętym inwestycją a ponadto zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i dla inwestorów.
Realizacja projektu umożliwi poprawę infrastruktury technicznej (wodno-ściekową) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju gminy i wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:
Realizacja zadania umożliwi, poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 25 przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi w ilości 803,00 m3/rok oraz dostarczenie mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 2 701,00 m3/rok.
RLM dla zadania poboru wody wyniesie 74.
RLM dla odbioru ścieków wyniesie 22.

www.zainwestujwekologie.pl

wpis czytano 143 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.28 grudnia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony