LGD „BUD-UJ RAZEM” Informuje!

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?

W ostatnim okresie to najczęściej zadawanie pytanie
przez potencjalnych beneficjentów
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.


Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń i wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory.

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej połowie 2017 r. zaplanowano nabory z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych (2 mln zł) oraz rozwijania już istniejących przedsiębiorstw (2 mln 850 tys. zł). W tym okresie przewidziany jest również nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na kwotę blisko 2 mln zł oraz nabory wniosków dla grantobiorców na łączną kwotę ponad 885 tys. zł. Tematyka grantów dotyczyła będzie m.in. promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, promocji obszaru oraz wzmacniania kapitału społecznego.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich planowanych naborów na lata 2017-2021 znaleźć można na stronie Stowarzyszenia www.buduj.eu w zakładce PROW 2014-2020. Ponadto Stowarzyszenie zobowiązane jest do zamieszczania ogłoszenia o planowanych naborach na swojej stronie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Równolegle do prac związanych z wdrażaniem środków z budżetu LEADER, Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia zaplanowanych w LSR działań komunikacyjnych. We wrześniu 2016 r. zorganizowane zostały spotkania szkoleniowo- doradcze dla mieszkańców obszaru LGD, informujące o ogólnych warunkach i sposobach realizacji i rozliczania projektów. Ponadto każdy zainteresowany mógł zgłosić się do biura w celu uzyskania doradztwa. W styczniu br. odbyły się kolejne spotkania mające charakter informacyjno-konsultacyjny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych beneficjentów podzielono je na dwie części: merytoryczną oraz warsztaty, na których omówiono i wypełniono przykładowe wnioski oraz biznesplan. W styczniu rozpoczęta została również trwającą miesiąc kampania informacyjna w Powiatowych Urzędach Pracy z obszaru Stowarzyszenia na temat możliwości skorzystania ze wsparcia za pośrednictwem LGD przez osoby z grup defaworyzowanych. Stowarzyszenie zobowiązane jest również do podnoszenia kompetencji pracowników biura oraz Rady, co realizowane jest poprzez szkolenia. Cały czas kontynuowana jest działalność LGD związana z promocją obszaru.

Bieżące informacje na temat działalności Stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.buduj.eu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do biura, gdzie pracownicy LGD udzielają indywidualnego doradztwa.

wpis czytano 224 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.23 lutego 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony