Ogłoszenie!

Zarządzeniem nr 31/17 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 lutego 2017 r.
ogłoszono nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów.

Ogłoszenie naboru na stronie BIP

Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Okres realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

Na realizację zadania w 2017 r. planowana jest łączna kwota 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wnioski, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały o której mowa w § 6., należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów w terminie do dnia 7 marca 2017 r.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania i rozliczania dotacji reguluje uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579).

 

wpis czytano 200 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.21 lutego 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony